The North Star

THE NORTH STAR
ستاره شمالی

 

Among the multitude of stars in the universe, there are a couple that are of great importance to people on Earth.

در میان انبوه بی شمار ستارگان در کیهان، تعدادی از آنها وجود دارند که برای ساکنان زمین از اهمیت بسزایی برخوردارند.

 

The sun, of course, is one of them.

یکی از آنها خورشید است.

 

The other is known as Polaris, the North Star.

یکی دیگر از آنها ستاره قطبی یا همان ستاره شمالی است.

 

Polaris is special because it is the only star that always appears to be in the same place in the sky.

ستاره قطبی ستاره ای خاص است زیرا تنها ستاره ای است که همیشه در آسمان در نقطه ای ثابت قرار دارد.

 

Therefore, Polaris is a great compass.

بنابراین ستاره قطبی، یک قطب نمای فوق العاده است.

 

When people in the northern hemisphere of Earth look toward Polaris, they can be certain that they are facing north.

وقتی مردم نیمکره شمالی به ستاره قطبی نگاه می کنند، می توانند مطمئن باشند که رو به سمت شمال هستند.

 

The permanence of Polaris in the north sky has helped countless people find their destinations.

بقای ستاره قطبی در آسمان شمال به افراد بی شماری در یافتن مسیرشان کمک کرده است.

 

Before the invention of modern navigation tools, mariners relied on Polaris.

قبل از اختراع وسایل مدرن جهت یابی، ملوانان متکی به ستاره قطبی بودند.

 

From the top of their hulls, sailors would look for Polaris to figure out their place at sea.

ملوانان از بالای تنه کشتی خود به ستاره قطبی نگاه می کردند تا بتوانند موقعیت خود را در دریا حدس بزنند.

 

They figured out the angle between the star and the horizon to determine their latitude.

آنها برای مشخص کردن عرض جغرافیایی زاویه بین ستاره قطبی و افق را پیدا می کردند.

 

As long as the equations weren’t erroneous, the results were very reliable.

اگر این معادلات درست بودند، پس نتایج قابل اعتماد بودند.

 

Polaris also let sailors determine North, South, East, and West.

همچنین ستاره قطبی چهار جهت شمال، جنوب، شرق و غرب را مشخص می کرد.

 

By knowing directions and their location, mariners could easily navigate their ships.

ملوانان با دانستن جهت و موقعیت خود، می توانستند به راحتی کشتی های خود را هدایت کنند.

 

To those who sail at night, volatile storms and dark clouds were more than nuisances.

برای کسانی که در شب حرکت می کردند، طوفانهای غیر قابل پیش بینی و ابرهای سیاه مشکل بزرگی محسوب

می شد.

 

They could disrupt entire journeys by blocking the view of Polaris.

آنها جلو دید ستاره قطبی را کاملا مسدود می کردند و به این ترتیب کل سفر را با مشکل مواجه می کردند.

 

A captain could err and make an inadvertent wrong turn.

ممکن بود که کاپیتان اشتباه کند و سهوا اشتباه دور بزند.

 

The ship could become stranded at sea, and the frantic captain would have no way to improvise to get the ship back on the right course.

کشتی در دریا سرگردان می شد و کاپیتان هراسان هیچ راهی به ذهنش نمی رسید که بتواند کشتی را به مسیر درست برگرداند.

 

The mariner’s fears wouldn’t be soothed until the clouds cleared and Polaris came back into view.

تا زمانی که ابرها از مقابل ستاره قطبی کنار نمی رفت و ستاره قطبی هویدا نمی شد، خیال ملوان آرام نمی گرفت.

 

Even today, sailors sometimes opt to navigate by using Polaris on clear nights.

حتی امروزه، برخی اوقات ملوانان تصمیم می گیرند در شبهای مهتابی با استفاده از ستاره قطبی حرکت کنند.

 

It’s not difficult to differentiate Polaris from other stars.

تشخیص ستاره قطبی از دیگر ستارگان کار دشواری نیست.

 

The Big Dipper, a constellation that is well known in astrology, appears to revolve around Polaris.

دُب اکبر (خرس بزرگ) ، یکی از صور فلکی معروف در ستاره شناسی، به نظر دورستاره قطبی می چرخد.

 

The handle of the Big Dipper always points to the North Star.

انتهای دُب اکبر همیشه به سمت شمال است.

 

When people get lost, it’s comforting to know that their problems can be alleviated by looking at the sky.

وقتی افراد مسیر خود را گم می کنند، دانستن اینکه مشکل شان با نگاهی به آسمان حل خواهد شد دلگرم کننده است.

 

LEXICAL BANK

EXAMPLEMEANINGWORD
She needed something to alleviate the pain in her backکاهش دادن، تسکین دادنalleviate
Jack, who studies astrology, believes that the stars can predict the futureستاره شناسیastrology
It was hard to differentiate between the identical twinsفرق گذاشتنdifferentiate
The loud crash disrupted the class lectureبه هم زدن، مختل کردنdisrupt
I used the Pythagorean theorem to solve the equationمعادلهequation
The pilot erred in his estimate of the time it would take to make the tripاشتباه کردنerr
The child held the erroneous belief that time machines were realاشتباهerroneous
The cat became frantic when I tried to give it a bathآشفته، عصبانیfrantic
Afterthe wreckatsea, the ship’s hull was the last part to sinkتنه کشتیhull
She made an inadvertent error when she knocked over the nail polishغیر عمدیinadvertent
There was no meat for the pizza, so we improvised with what was in the fridgeسر هم کردن، جور کردنimprovise
The device was able to tell the traveler his exact latitudeعرض جغرافیاییlatitude
The old mariner used his telescope to find the shoreملوانmariner
A multitude of people were waiting at the airportانبوهmultitude
The teenager considered her noisy little brothers to be quite a nuisanceموی دماغ، مایه دردسر، مزاحمnuisance
Poor results will threaten the permanence of the new teaching systemبقا، دوامpermanence
My life revolves around sportsچرخیدن گردrevolve
The mother soothed her crying baby by rocking him in her armsآرام کردن، تسکین دادنsoothe
When the plane left, my sister and I were stranded in Chinaسرگشته، گیر افتادهStranded
The volatile volcano might explode at any momentمتغیرvolatile

  1. سلام عالیه فقط ای کاش صوتیها کمی آرامتر باشن نه به این سرعت ولی در کل عاالی ممنون

  2. سلام از این پیشرفته تر هم متن با ترجمه و لغتاش دارید لطفا زیاد بزارین اما ممنون درکل خوب بود.

دیدگاه خود را ثبت کنید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.