The Shepherd and the Wild Sheep

THE SHEPHERD AND THE WILD SHEEP
چوپان و قوچها

 

 

Once there was a shepherd.

روزی چوپانی بود.

 

Every night he counted and gathered his sheep.

او هر شب گوسفندان خود را می شمرد و جمع می کرد.

 

He was sure never to overlook any of them.

او دقت می کرد که هیچ گاه هیچ یک از آنها را از قلم نیندازد.

 

One night, he saw some wild sheep had joined his herd.

یک شب متوجه شد که چند گوسفند وحشی وارد گَله اش شده اند.

 

He hoped to acquire the newcomers.

او امیدوار بود که گوسفندهای جدید را پیدا کند.

 

It snowed that night.

آن شب برف می بارید.

 

In the morning, the shepherd couldn’t take his sheep out of his lodge.

صبح چوپان نتوانست گوسفندان را از کلبه اش بیرون ببرد.

 

Instead, he had to feed them inside.

در عوض ناچار شد همان داخل به آنها غذا دهد.

 

He gave a small amount of wheat to his own sheep.

او به گوسفندان خودش مقدار کمی گندم داد.

 

But he gave more of the food to the wild sheep.

اما مقدار بیشتری از غذا را به قوچها داد.

 

He thought the extra wheat would discourage them from leaving.

او فکر می کرد که قوچها به خاطر گندم اضافی آنجا را ترک نمی کنند.

 

It snowed for several days.

هفت روز برف بارید.

 

During that time, the shepherd’s sheep ate very little.

طی این مدت، گوسفندان چوپان غذای اندکی خوردند.

 

The wild sheep, however, ate very well.

قوچها اما حسابی غذا خوردند.

 

At last, the snow melted, and they ventured outdoors.

بلاخره، برفها آب شد و آنها بیرون رفتند.

 

As soon as he opened the door of his hut, the wild sheep started to run away.

به محض این که چوپان درب کلبه را باز کرد، قوچها پا به فرار گذاشتند.

 

“Wait! This is how you repay me?

چوپان فریاد زد: ” این طور دستمزد مرا می دهید؟

 

After I treated you so kindly, why do you run away?” the shepherd asked.

بعد از این همه مهربانی با شما چرا فرار می کنید؟”

 

His voice was full of hatred.

صدای چوپان سرشار از نفرت بود.

 

The wild sheep stopped and turned toward the shepherd.

قوچها ایستادند و به سمت چوپان برگشتند.

 

“We’re leaving because you fed us better than your own sheep,” one of the wild sheep replied.

یکی از قوچها گفت: “ما داریم می رویم به این دلیل که به ما بهتر از گوسفندان خودت غذا دادی.”

 

“You tried to deceive us with your ridiculous plan.

تو سعی کردی با نقشه مسخره ات ما را فریب دهی.

 

Yesterday you treated us kindly, but tomorrow you might be different.

دیروز با مهربانی با ما رفتار کردی، اما فردا ممکن است تغییر کنی.

 

If more wild sheep joined your herd, you would treat us as inferior sheep.”

اگر قوچهای بیشتری وارد گَله ات شوند دیگر با ما همچون گوسفندانی کم ارزش برخورد خواهی کرد.”

 

As the wild sheep ran away, the shepherd understood his offense.

چوپان در حالیکه قوچها فرار می کردند، متوجه اشتباه خود شد.

 

He knew this awkward situation was his own fault.

او می دانست که این وضعیت خجالت آور تقصیر خود اوست.

 

He had not been a satisfactory caretaker.

او سرپرست خوبی نبود.

 

He was a fake friend to the wild sheep.

او برای قوچها یک دوست واقعی نبود.

 

Because of this, he had neglected his own herd.

چرا که گَله اش را فراموش کرده بود.

 

 

LEXICAL BANK

EXAMPLEMEANINGWORD
Tina acquired a strange package yesterdayبه دست آوردنacquire
After dropping his coffee cup, Robbie felt awkwardخجالت بار، زشتawkward
My grandmother’s caretaker helps her get around the houseسرپرستcaretaker
He tried to deceive his friends as they were playing a gameفریب دادنdeceive
Mr. Perry discouraged the students from quitting schoolباز داشتنdiscourage
The model was wearing fake eyelashesتقلبیfake
I have a hatred for the taste o f medicineتنفرhatred
We all went into the hut to sleepآلونکhut
Cars built a hundred years ago are inferior to ones built todayکم ارزشinferior
During our ski trip, we stayed at a lodgeکلبهlodge
William neglected his room, so it is a complete messفراموش کردنneglect
The students happily welcomed the newcomer to the schoolتازه واردnewcomer
Stealing a car is a very serious offenseخطا، اشتباهoffense
Brenda overlooked the last step and had a bad fallاز قلم انداختن، بی توجهی کردن بهoverlook
She repaid her friend for all o f his hard work with a small giftباز پرداخت، پاداش دادنrepay
Steve looked ridiculous with those huge blue sunglassesمسخرهridiculous
Mina often received satisfactory grades since she studied so hardرضایت بخشsatisfactory
The shepherd moved the sheep to another fieldچوپانshepherd
Even though it was dangerous, they ventured up the mountainبیرون رفتنventure
The field o f golden wheat was ready to be harvestedگندمwheat

دیدگاه خود را ثبت کنید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *-- بارگیری کد امنیتی --

فقط چند ثانیه تا دانلود فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
فقط چند ثانیه تا دانلود فاصله دارید!
راز‌هایی که آموزشگاه‌های زبان دوست ندارند شما بدانید!
* ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا شروع آزمون فقط چند ثانیه فاصله دارید!
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
فقط چند ثانیه تا دانلود بسته فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
فقط چند ثانیه تا شروع آزمون فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
فقط چند ثانیه تا دانلود فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
ایبوک: افعال پرکاربرد همراه با حروف اضافه
عضویت دوره 7 روزه رایگان دکتر زبان در کمتر از 5 ثانیه
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دریافت این دوره ارزشمند کمتر از 5 ثانیه فاصله دارید!
یک ساعت فیلم آموزشی همراه با فایل های صوتی و PDF
نگران نباشید، ایمیل های مزاحم نمی فرستیم
تا دریافت این محتوا کمتر از 5 ثانیه فاصله دارید!
لطفا آدرس ایمیل صحیح خود را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دانلود این محتوا فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دانلود این محتوا فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دانلود این محتوا فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
فرصت بزرگ!
اگر فعلا این محصول را نخریده اید و می خواهید از زمانهای فروش ویژه ما مطلع شوید، ایمیل خود را وارد کنید تا به محض شروع فروش ویژه از طریق ایمیل به شما اطلاع رسانی کنیم!
نام و آدرس ایمیل خود را وارد کنید!
از شما ممنونیم . منتظر فروش ویژه ما باشید!
اطلاعات محصول فرندز
در کمتر از 5 ثانیه نام و ایمیل خود را وارد کنید و اطلاعات مربوط به این محصول را به صورت پی دی اف دانلود کنید تا بعدا بتوانید مطالعه کنید!
تا دانلود این محتوا فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
برای وارد کردن ایمیل خود کمتر از 5 ثانیه زمان نیاز دارید!
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دانلود این محتوا فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دانلود این محتوا فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دانلود این محتوا فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دریافت کلیپ ها در ایمیل خود فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس صحیح ایمیلتان را وارد کنید.آدرس بدون www
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دریافت هدیه ها در ایمیل خود فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس صحیح ایمیلتان را وارد کنید.آدرس بدون www
تا دریافت هدایا در ایمیل خود فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس صحیح ایمیلتان را وارد کنید.آدرس بدون www
تا دریافت درس ها در ایمیل خود فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس صحیح ایمیلتان را وارد کنید.آدرس بدون www
عضویت دوره 9 روزه رایگان دکتر زبان در کمتر از 5 ثانیه
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.