The Shepherd and the Wild Sheep

THE SHEPHERD AND THE WILD SHEEP
چوپان و قوچها

 

 

Once there was a shepherd.

روزی چوپانی بود.

 

Every night he counted and gathered his sheep.

او هر شب گوسفندان خود را می شمرد و جمع می کرد.

 

He was sure never to overlook any of them.

او دقت می کرد که هیچ گاه هیچ یک از آنها را از قلم نیندازد.

 

One night, he saw some wild sheep had joined his herd.

یک شب متوجه شد که چند گوسفند وحشی وارد گَله اش شده اند.

 

He hoped to acquire the newcomers.

او امیدوار بود که گوسفندهای جدید را پیدا کند.

 

It snowed that night.

آن شب برف می بارید.

 

In the morning, the shepherd couldn’t take his sheep out of his lodge.

صبح چوپان نتوانست گوسفندان را از کلبه اش بیرون ببرد.

 

Instead, he had to feed them inside.

در عوض ناچار شد همان داخل به آنها غذا دهد.

 

He gave a small amount of wheat to his own sheep.

او به گوسفندان خودش مقدار کمی گندم داد.

 

But he gave more of the food to the wild sheep.

اما مقدار بیشتری از غذا را به قوچها داد.

 

He thought the extra wheat would discourage them from leaving.

او فکر می کرد که قوچها به خاطر گندم اضافی آنجا را ترک نمی کنند.

 

It snowed for several days.

هفت روز برف بارید.

 

During that time, the shepherd’s sheep ate very little.

طی این مدت، گوسفندان چوپان غذای اندکی خوردند.

 

The wild sheep, however, ate very well.

قوچها اما حسابی غذا خوردند.

 

At last, the snow melted, and they ventured outdoors.

بلاخره، برفها آب شد و آنها بیرون رفتند.

 

As soon as he opened the door of his hut, the wild sheep started to run away.

به محض این که چوپان درب کلبه را باز کرد، قوچها پا به فرار گذاشتند.

 

“Wait! This is how you repay me?

چوپان فریاد زد: ” این طور دستمزد مرا می دهید؟

 

After I treated you so kindly, why do you run away?” the shepherd asked.

بعد از این همه مهربانی با شما چرا فرار می کنید؟”

 

His voice was full of hatred.

صدای چوپان سرشار از نفرت بود.

 

The wild sheep stopped and turned toward the shepherd.

قوچها ایستادند و به سمت چوپان برگشتند.

 

“We’re leaving because you fed us better than your own sheep,” one of the wild sheep replied.

یکی از قوچها گفت: “ما داریم می رویم به این دلیل که به ما بهتر از گوسفندان خودت غذا دادی.”

 

“You tried to deceive us with your ridiculous plan.

تو سعی کردی با نقشه مسخره ات ما را فریب دهی.

 

Yesterday you treated us kindly, but tomorrow you might be different.

دیروز با مهربانی با ما رفتار کردی، اما فردا ممکن است تغییر کنی.

 

If more wild sheep joined your herd, you would treat us as inferior sheep.”

اگر قوچهای بیشتری وارد گَله ات شوند دیگر با ما همچون گوسفندانی کم ارزش برخورد خواهی کرد.”

 

As the wild sheep ran away, the shepherd understood his offense.

چوپان در حالیکه قوچها فرار می کردند، متوجه اشتباه خود شد.

 

He knew this awkward situation was his own fault.

او می دانست که این وضعیت خجالت آور تقصیر خود اوست.

 

He had not been a satisfactory caretaker.

او سرپرست خوبی نبود.

 

He was a fake friend to the wild sheep.

او برای قوچها یک دوست واقعی نبود.

 

Because of this, he had neglected his own herd.

چرا که گَله اش را فراموش کرده بود.

 

 

LEXICAL BANK

EXAMPLEMEANINGWORD
Tina acquired a strange package yesterdayبه دست آوردنacquire
After dropping his coffee cup, Robbie felt awkwardخجالت بار، زشتawkward
My grandmother’s caretaker helps her get around the houseسرپرستcaretaker
He tried to deceive his friends as they were playing a gameفریب دادنdeceive
Mr. Perry discouraged the students from quitting schoolباز داشتنdiscourage
The model was wearing fake eyelashesتقلبیfake
I have a hatred for the taste o f medicineتنفرhatred
We all went into the hut to sleepآلونکhut
Cars built a hundred years ago are inferior to ones built todayکم ارزشinferior
During our ski trip, we stayed at a lodgeکلبهlodge
William neglected his room, so it is a complete messفراموش کردنneglect
The students happily welcomed the newcomer to the schoolتازه واردnewcomer
Stealing a car is a very serious offenseخطا، اشتباهoffense
Brenda overlooked the last step and had a bad fallاز قلم انداختن، بی توجهی کردن بهoverlook
She repaid her friend for all o f his hard work with a small giftباز پرداخت، پاداش دادنrepay
Steve looked ridiculous with those huge blue sunglassesمسخرهridiculous
Mina often received satisfactory grades since she studied so hardرضایت بخشsatisfactory
The shepherd moved the sheep to another fieldچوپانshepherd
Even though it was dangerous, they ventured up the mountainبیرون رفتنventure
The field o f golden wheat was ready to be harvestedگندمwheat

دیدگاه خود را ثبت کنید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.