برچسب: بیان قیمت در زبان انگلیسی

10 عبارت برای بیان قیمت

10 عبارت برای بیان قیمت

1-   That’s a bit steep / pricey.     .کمی قیمتش گرونه 2-  It cost a fortune / an arm and a leg.       .خیلی گرون خریدم 3-  ...

ادامه مطلب