برچسب: چرا نمی توانم زبان انگلیسی را روان صحبت کنم؟

چرا نمی توانم انگلیسی صحبت کنم؟

چرا نمی توانم انگلیسی صحبت کنم؟

فردی را می شناسم که می تواند هر مجله و روزنامه و مقاله انگلیسی را بخواند و مهمتر از همه بفهمد. همچنین می تواند برنامه های انگلیسی را در تلویزیون به راحتی گوش کند و بفهمد اما برای صحبت کردن به شدت مشکل دارد. آیا این وضعیت برای شما آشنا نیست؟

ادامه مطلب