برچسب: چگونه به مکث های خود غلبه کنیم؟

غلبه بر تردید هنگام انگلیسی صحبت کردن

غلبه بر تردید هنگام انگلیسی صحبت کردن

آیا از انگلیسی صحبت کردن می ترسید چون نگرانید مبادا دوستانتان شما را مسخره کنند؟ آیا از انگلیسی صحبت کردن می ترسید زیرا می ترسید دیگران اشتباهات شما را به رختان بکشند؟

ادامه مطلب