7 اصل مهم درک مطلب کنکور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یکی از مشکلات اساسی داوطلبان کنکور، پاسخگویی به سؤالات درک مطلب است.

هر داوطلبی باید به سؤالات دو متن در مدت زمانی اندک (5 دقیقه برای 4 سؤال هر متن) پاسخ دهد و این کار نیاز به مهارت و سرعت عمل دارد. در حال حاضر تعدادی کتاب درمورد درک مطلب در بازار موجود هستند که خواندن آن ها می تواند تا حدی مشکل گشا باشد، اما اکثر داوطلبان با توجه به حجم زیاد دیگر درس ها شاید فرصت تهیه و مطالعه این کتب را نداشته باشند.

دراین مقاله سعی می کنیم به طور خلاصه و مفید، به 7 اصل طلایی در درک مطلب اشاره کنیم. امیدوارم مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار بگیرد.

 

اصل اول:  ابتدا از سؤالات متن شروع می کنیم و زیر کلمه یا کلمات کلیدی آن ها خط می کشیم.

 

چرا؟ چون همان کلمه یا مشابه آن در متن موجود است، بنابراین این کار در یافتن سریع پاسخ مناسب در متن کمک زیادی به ما می کند. در این مرحله، از خواندن گزینه ها صرف نظر می کنیم چون زمان بر خواهد بود. ممکن است تشخیص کلمه مهم در ابتدا برایتان دشوار باشد، اما به مرور زمان و با تمرین، این کار راحت تر می شود.

مثال: در سؤالات زیر کدام کلمه از نظر شما کلمه کلیدی محسوب می شود؟

1. When the new crescent moon was seen in the sky at sunset ………………………… .

2. According to the passage, much of Adam’s work was done ………………………… .

پاسخ:

1. new crescent moon

2. Adam’s work

 

 

 

 

اصل دوم: به برخی از سؤالات باید نقداً و بلافاصله بعد از خواندن آن ها پاسخ داد.

 

یعنی صبر نمی کنیم که خواندن سؤالات تمام شود و بعد به سراغ آن ها برویم. این گروه از سؤالات نسبتاً ساده ترند و به 10 گروه زیر تقسیم می شوند:

 

1. مترادف کلمه دارای زیرخط در متن

اگر آن کلمه برایتان آشنا باشد، این تست مشابه تست های واژگان خواهد بود و پاسخ دادن به آن دردسری نخواهد داشت. اما اگر آن کلمه خارج از کتاب باشد، باید هر چهار گزینه را جایگزین آن کلمه در متن کنیم. هر گزینه که معنی جمله را کامل کند، پاسخ مورد نظر خواهد بود.

 

مثال:

3. If they painted, landscape, for instance, they were apt to go to distant places ………………………… .

(سراسری انسانی – 89)

  The word “apt” in line 3 is closest in meaning to ………………………… .

1) safe

2) calm

3) aware

4) ready

پاسخ: گزینه 4

 

 

2. مرجع ضمیر

مرجع ضمیر به احتمال زیاد در جمله یاجملات قبلی است، اما گاهی اوقات ممکن است در جمله بعدی موجود باشد. اگر جمله دارای ضمیر را معنی کنیم، در یافتن مرجع آن بهتر تصمیم گیری خواهیم کرد.

مثال:

4. And even while they are still quite young, children can do a lot of useful jobs on a small farm.

(سراسری زبان – 86)

The word “they” refers to ………………………… .

1) parents

2) people

3) family

4) children

 پاسخ: گزینه 4

 

 

3. ایده اصلی متن یا پاراگراف

ایده اصلی (mainly / main idea) معمولاً در سطر اول متن یا پاراگراف وجود دارد. برای اطمینان از درستی پاسخ، بهتر است سطرهای اول هر پاراگراف را بخوانید و همیشه پاسخی را انتخاب کنید که جامع تر از سایر گزینه ها باشد.

مثال:

5. The railway made it possible to carry goods and people overland for long distances at high

    speed ………………………… .

(سراسری ریاضی – 87)

 

The passage is mainly about ………………………… .

1) The railway engine

2) The wagon wheels

3) The Industrial Revolution

4) The development of railway

پاسخ: گزینه 4

 

 

4. سؤالاتی که دارای یک اسم خاص یا عدد هستند

یافتن اسم خاص که با حرف بزرگ شروع می شوند یا عدد در متن، کار بسیار راحتی است. با خواندن جمله ای از متن که آن عدد یا اسم خاص در آن آمده و یا جمله قبل و بعد از آن، به گزینه صحیح پی می بریم.

 

مثال:

In 1835 a group of American settlers in Texas revolted against Mexico. They wanted to set up an independent state of Texas ………………………… .

(سراسری خارج – 89)

 

6. The American settlers in Texas revolted against Mexico because they wanted ………………………… .

1) to build the castle of Alamo

2) to set up an independent state of Texas

3) to attach Mexico to the United States

4) to push Spain out of Mexico

پاسخ: گزینه 2

 

 

5. سؤالات ناقص

نیمی از جمله متن در سؤال آمده است، نیمه دیگر را در متن پیدا می کنیم و پاسخ صحیح را علامت می زنیم.

 

مثال:

This will depend on a very much wider acceptance of family planning and this, in turn, will mean basic changes in people’s ideas.

(سراسری زبان – 86)

 

7. the writer mentions that, before deciding upon family planning, ………………………… .

1) people in poor countries should be moved to urban areas

2) governments of poor countries should change people’s income and ideas

3) governments of developing countries must forbid parents from using child labor on farms

4) developed countries should help developing ones to improve their standards of living

پاسخ: گزینه 2

 

7 اصل مهم درک مطلب

 

 

 

6. سؤالات معلومات عمومی

برخی سؤالات از موضوعات کلی عمومی و اجتماعی یا از موضوعات مربوط به کتاب درسی طرح شده اند. برای پاسخگویی به این نوع سؤالات لازم نیست که به متن مراجعه کنیم؛ کافی است که چهار گزینه را بخوانیم و از بین آن ها، جواب منطقی را پیدا کنیم.

مثال:

8. According to the passage, special schools are only for ………………………… .

(سراسری انسانی – 87)

 

1) deaf and blind children

2) handicapped or talented children

3) children who have artistic and musical abilities

4) children who have mental and behavioral problems

پاسخ: گزینه 2

 

 

7. سؤالات دارای واژه Except (به جز) با گزینه های کوتاه یا تک کلمه ای

یکی از سؤالات رایج در درک مطلب کنکور عبارت است از: همه موارد زیر در متن آمده به جز (Except).

برای پاسخگویی به این سؤال، چهار گزینه را می خوانیم و در متن به دنبال یکی از آن ها می گردیم. به محض پیدا کردن یکی از آن چهار گزینه، به خطوط قبل و بعد از آن نگاه کرده و دو گزینه دیگر را که در نزدیکی آن گزینه هستند، پیدا می کنیم. با این روش ساده، گزینه ای که در متن نیامده یا با فاصله از آن سه گزینه در متن آمده است، مشخص می شود.

 

مثال:

9. Politics was not Shaw’s only interest, for he loved art, music, and theater and wrote about these subjects for newspapers and magazines.

(سراسری تجربی – 85)

 

The passage says that Bernard Shaw’s works were directly related to all of the following Except ………………………… .

1) plays

2) art of writing

3) art and music

4) theater

پاسخ: گزینه 2

 

 

8. سؤالات دارای واژه هایdefine  و یا definition

سؤالاتی که در این بخش مطرح می شود عبارت است از: کدامیک از گزینه های زیر در متن تعریف شده است؟

بعضی از کتاب های کنکور به دانش آموزان می گویند که چهار گزینه را در متن پیدا کنند تا متوجه شوند تعریف کدامیک در متن آمده است، اما این کار زمان بر است. راه ساده تر این است که به وجود علائم زیر در متن توجه کنیم:

7 اصل مهم درک مطلب

 

همانطور که می بینید، تعریف یک کلمه بین دو ویرگول، دو خط فاصله یا دو پرانتز می آید؛ گزینه مورد نظر درست قبل از این علائم قرار دارد.

 

مثال:

10. Poor countries cannot afford social services and old age pensions – the money they receive from the government when they become old and can’t work – and people’s incomes are so low they have nothing to save for the future.

(سراسری زبان – 86)

 

For which of the following has the writer given a definition?

1) pension

2) insurance

3) family planning

4) population increase

پاسخ: گزینه 1

 

 

9. یک سؤال دارای کلمه پرسشی (Wh-question)

این گونه سؤالات قطعاً کلماتی کلیدی دارند که در متن به راحتی پیدا می شوند.

 

مثال:

11. With the development of the steam engine, the way was open for the start of the railway age.

(سراسری ریاضی – 87)

 

What happened when the steam engine was made?

1) The railway age began.

2) L-shaped rails came into use to guide the wagon wheels.

3) The “plate ways” and “tram ways” were used in South Wales until 1804.

4) Richard Trevithick worked on a stream locomotive weighting 20 tones.

پاسخ: گزینه 1

 

 

10. عین جمله ای از متن، داخل علائم نقل قول در سؤال آمده است

در این مورد خاص، آن جمله را در متن پیدا می کنیم. اگر پاسخ در خود آن جمله نبود، به جملات قبل و بعد آن توجه می کنیم.

 

مثال:

12. Milton was born in London and went to St. Paul’s school, where he was so eager to learn, that said, “From the twelfth year of my age, I scare ever went to bed before midnight.”

(سراسری هنر – 89)

 

From the sentence “I scare ever went to bed before midnight” we conclude that Milton ………………………… .

1) had sleeping problems

2) stayed up studying

3) was not tired

4) loved the night time

 پاسخ: گزینه 2

 

اصل سوم: بعد از پاسخگویی به سؤالات ساده، به سراغ سؤالات دشوار می رویم.

 

این سؤالات فاقد کلمه کلیدی هستند، معمولاً گزینه های طولانی دارند و بسیار زمان بر می باشند. ما آن ها را به 7 گروه زیر تقسیم می کنیم:

 

1. بهترین عنوان برای متن (best title / topic / subject)

در این مورد گاهی می توان پاسخ را در سطر اول متن یافت. اگر در سطر اول موجود نبود، باید سطرهای اول هر پارگراف و سطر آخر متن را بخوانیم تا در مورد بهترین عنوان که جامع تر و کلی تر از سایر گزینه هاست، نتیجه گیری بهتری داشته باشیم.

 

مثال:

13. Studies show that rapid increase in population growth creates problems for developing countries.

(سراسری زبان – 86)

 

What is the best title for passage?

1) Reasons for population increase

2) Children’s function in poor countries

3) People’s income in developing countries

4) Family planning programs in developing countries

 پاسخ: گزینه 1

 

 

2. کدام گزینه صحیح / نادرست است (True / False questions)

در برخورد با این نوع سؤالات، باید ابتدا مشخص کنید که به دنبال گزینه درست (√) یا نادرست (×) هستید و با گذاشتن علائم √ و ×  کنار سؤال، این مسئله را از ابتدا برای خودتان مشخص کنید.

 

مثال:

√True

×False

×Not True

√Not False

×All True Except

√All False Except

 

سپس به گزینه هایی توجه می کنیم که دارای عدد یا اسم خاص هستند، چرا که یافتن این موارد در متن دشوار نیست و به زمان کمتری نیاز دارد. اگر چنین گزینه هایی وجود نداشتند، کلمات کلیدی آن ها را در متن پیدا می کنیم تا به درستی و نادرستی بودن آن ها پی ببریم. در ضمن باید توجه داشته باشیم که کلمات محدود کننده مانند never، none، only، just و … و نامحدود کننده مانند every، all، always و … معمولاً باعث می شوند که گزینه ای نادرست شود.

 

مثال:

14. Which sentence is correct according to this passage?

(سراسری زبان – 81)

 

1) That rope was used to obtain water from deep wells only.

2) That rope was used just to pull large stones.

3) That rope was used only to tie animals.

4) That rope was used for many different purposes.

 

پاسخ: گزینه 4

 

 

3. سؤالاتی که فاقد کلمه کلیدی هستند، مانند

 

According to the passage, ………………………… .

The passage points out that ………………………… .

 

برای پاسخگویی به این گونه سؤالات، به کلمات کلیدی گزینه ها توجه می کنیم و با یافتن آن ها در متن به صحت و سقم آن ها پی می بریم.

 

7 اصل مهم درک مطلب

 

 

 

4. متن به کدامیک از سؤالات زیر پاسخ می دهد؟

 

Which of the following questions does the passage answer?

 

این نوع سؤال، اولین بار در سال 1391 جزو سؤالات دشوار درک مطلب مطرح شد. برای پاسخگویی به این سؤال وقت گیر، همانند سؤالات دشوار قبلی باید به کلمات کلیدی گزینه ها توجه کنیم و با یافتن آن ها در متن، به گزینه صحیح پی ببریم.

 

 

5. وجود کلمه Except در سؤال به همراه گزینه های طولانی

در این جا هم باید به کلمات کلیدی گزینه ها توجه کنیم.

 

 

6. اگر متن ادامه پیدا کند، پاراگراف جدید در مورد چه موضوعی خواهد بود؟

پاسخ دادن به این سؤال نیاز به دقت فراوان دارد. بهترین روش این است که جمله آخر متن را بخوانیم و با توجه به آن، گزینه صحیح را علامت بزنیم.

 

 

7. سؤالات متفرقه

به عنوان مثال، نقش پاراگراف 3 در ارتباط با پاراگراف های قبلی چیست؟

دانستن تکنیک های قبلی و کمی خلاقیت در پاسخگویی به این نوع سؤالات کمک بسزایی می نماید. مثلاً وقتی صحبت از نقش یا function یک پاراگراف می شود، باید به جمله اول آن توجه کنیم تا به ارتباط آن با پاراگراف های قبلی پی ببریم.

 

 

اصل چهارم: اگر در حین خواندن متن به کلمات ناآشنا برخورد کردیم، باید از دو تکنیک زیر استفاده کنیم:

 

7 اصل مهم درک مطلب

 

 

1. حدس زدن (Guessing): حدس زدن معنی کلمه با استفاده از مفهوم کلمات قبل و بعد آن.

2. نادیده گرفتن (Ignoring): نادیده گرفتن کلمات دشوار و بسنده کردن به مفهوم کلی جملات.

 

اصل پنجم: برای خواندن متن، به کارگیری دو روش زیر سودمند خواهد بود:

 

7 اصل مهم درک مطلب

 

الف) Scanning: جستجوی سریع برای یافتن کلمه مورد نظر. اغلب سؤالات ساده را می توان با این روش پاسخ داد.

ب) Skimming: خواندن روزنامه وار، اجمالی و سریع متن برای پی بردن به مفهوم کلی.

 

اصل ششم: از ترجمه کردن متن که بسیار زمان بر است و دوباره خواندن آن که ناشی از وسواس ذهنی خواننده است، اجتناب کنید.

 

 

اصل هفتم: اگر به دنبال تضمین موفقیت خود در این بخش مهم از کنکور هستید، تا آن جا که امکان دارد تمرین کنید.

بهتر است که قبل از کنکور حداقل به 100 متن درک مطلب پاسخ دهید.

 

اصول هفتگانه درک مطلب را با شما در میان گذاشتم. اگر به دنبال نتیجه ای مطلوب هستید، به آن ها عمل کنید و خواندن این مقاله را به دوستانتان توصیه کنید.

 

نویسنده: کامران معتمدی

منبع: دکتر زبان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 روش یادگیری لغات زبان انگلیسی

آیا می خواهید بدانید 10 روش یادگیری لغات زبان انگلیسی چه هستند؟ برای بسیاری از دانش آموزان کنکور همواره این سوال وجود دارد که چگونه سریع تر لغات را یاد بگیریم؟

 

من کامران معتمدی هستم  و در این مقاله قصد دارم راهکارهایی ساده ولی کاربردی را به شما دوست خوبم نشان دهم که با استفاده از آنها می توانید لغات را سریع تر به خاطر بسپارید.

 

این راهکارها هر چند ساده به نظر می رسند ولی حاصل تجربه بیش از دو دهه آموزش من در زمینه تدریس و نیز تالیف بیش از 22 جلد کتاب در حوزه کنکور هستند.

 

پس، اگر می خواهید سریع تر به واژگان زبان انگلیسی مسلّط شوید و آن ها را به حافظه درازمدت خود بسپارید، به روش های ارائه شده در زیر توجه بفرمایید و سعی کنید از آنها استفاده کنید.

 

1- از مثال استفاده کنید.

 

اگر لغات را با مثال بیاموزید، با کاربردشان در جمله هم آشنا می شوید. یادگیری هر واژه با کمک مثال، بهترین و مؤثرترین روش آموزش لغات محسوب می شود. مثال لزوماً یک جمله طولانی نیست؛ بلکه می تواند تنها یک عبارت کوتاه باشد.

 

مثلاً blood pressure (فشار خون) مثال خوبی برای هر دو واژه blood و pressure است. درک مثال ها نباید دشوار باشد. بهترین مرجع برای پیدا کردن مثال، دیکشنری انگلیسی به انگلیسی Oxford یا Longman است. می توانید جمله متنی که خوانده اید را عیناً به عنوان مثال بازنویسی کنید و یا این که از مثال های ساده شخصی استفاده کنید.

 

 

2- از مترادف / متضاد استفاده کنید.

 

10 روش یادگیری لغات زبان انگلیسی

 

بهتر است که هر کلمه انگلیسی را با مترادف یا متضاد آن یاد بگیریم. با این روش احتمال فراموش کردن کلمات کاهش می یابد. به عنوان مثال:

اتفاق افتادن = happen = take place = occur

جمع ≠ مفرد plural ≠ singular

 

پیدا کردن مترداف ها و متضاد ها کار دشواری نیست. کافی است به دیکشنری انگلیسی به انگلیسی Oxford یا Longman مراجعه کنید و یا این که یک فرهنگ مترادف و متضاد (dictionary of synonyms and antonyms) و یا فرهنگ موسوم به thesaurus خریداری نمایید.

 

 

3- از کلمات هم خانواده استفاده کنید.

 

وقتی به کلمه ای مانند Certain (مطمئن) برخورد می کنید، با کمک دیکشنری کلمات هم خانواده آن را هم یاد بگیرید: Certainly (مطمئناً) و Certainty (اطمینان). با این کار، با یک تیر چند هدف را نشان می زنید.

 

یعنی چند کلمه جدیدتر هم یاد می گیرید؛ ضمن این که ماندگاری و تثبیت آن کلمه را در ذهنتان عمیق تر و بیشتر خواهید کرد. یک کلید به راحتی گم می شود اما بعید است که یک دسته کلید را به یکباره گم کنید. یادگیری کلمات هم خانوده، حکم آن دسته کلید را دارد که امکان گم شدنش کمتر خواهد بود.

 

4- از پسوند، پیشوند و ریشه کلمات استفاده کنید.

 

10 روش یادگیری لغات زبان انگلیسی

 

تسلط به پسوندها، پیشوندها و ریشه کلمات، تسلط به واژگان بیشماری را برایتان میسر می سازد. مثلاً پسوند -less به معنی without (بدونِ) در واژه های زیر دیده می شود:

 

آواره = homeless

 بیشمار = countless

بی دقت = careless

بی سیم = wireless

نترس و دلیر = fearless

ناامید = hopeless

 

پیشوند pre- (پیش، قبل) در کلمات زیر به کار رفته است:

 

دوران قبل از جنگ = prewar period

پیش دانشگاهی = pre-university

پیشگویی کردن = predict

پیش پرداخت/ بیعانه = prepayment

 

به ریشه geo (زمین) در واژه های زیر دقت کنید:

 

هندسه = geometry

          (شناسی study = logy)   زمین شناسی = geology

گیتا شناسی/ جغرافی = geography

ژئوفیزیک = geophysics

 

لیست کامل پسوندها، پیشوندها و ریشه کلمات را می توانید در انتهای دیکشنری های معتبر یا از اینجا ببینید.

 

 

5- از کلمات مشابه استفاده کنید.

 

کلمات شبیه به هم برای زبان آموزان گیج کننده و دردسر آفرین هستند. آن ها را زیر هم بنویسید و به صورت گروهی یاد بگیرید تا ذهن شما تفاوت بین آن ها را درک کند. مثلاً:

 

پذیرفتن      accept

جنبه، وجه، لحاظ      aspect

انتظار داشتن      expect

به جز       except

لهجه       accent

احترام، احترام گذاشتن      respect

 

برای هر کدام یک مثال بنویسید تا آن ها را راحت تر به ذهن بسپارید. با توجه نشان دادن به این دسته کلمات، به کابوس یادگیری آنها پایان بدهید.

 

6- از روش تصویرسازی ذهنی استفاده کنید.

 

10 روش یادگیری لغات زبان انگلیسی

 

چینی ها ضرب المثلی دارند که می گوید: “یک تصویر از هزار کلمه قدرتمند تر است.” اگر تصویری از یک کلمه در ذهن ساخته نشود، آن کلمه محکوم به فراموشی خواهد بود. چون ذهن انسان ابر رایانه ای است که با تصاویر کار می کند. به یک مثال توجه بفرمایید.

 

واژه vessel به معنای “ظرف، کشتی و رگ” مربوط می شود و همانطور که می بینید، بین این معانی هیچ ارتباط منطقی وجود ندارد. اما با تصویرسازی ذهنی می توان آن ها را برای همیشه فرا گرفت و هیچ گاه فراموش نکرد!

 

یک کشتی بادبانی به رنگ مشکی را تصور کنید که در دریایی آرام با هوایی آفتابی حرکت می کند. کنجکاو می شویم که نام آن را بدانیم. وقتی اطراف بدنه کشتی را نظاره می کنیم، کلمه vessel را می بینیم که به رنگ سفید در قسمت جلو کشتی از پایین به بالا نوشته شده است. پس نام کشتی را پیدا کردیم: vessel . وقتی قدم به عرشه کشتی می گذاریم، از یک بلندگو اعلام می شود که به کشتی vessel خوش آمدید.

 

اما کسی در آن اطراف به چشم نمی خورد. وارد یکی از کابین ها می شویم. بر روی یک میز، ظرفی بزرگ وجود دارد که بر روی آن هم کلمه vessel به راحتی دیده می شود. کنجکاو می شویم که داخل ظرف را نگاه کنیم. یک صندلی پیدا می کنیم، روی صندلی می ایستیم و داخل ظرف را با زحمت نگاه می کنیم.

 

از وحشت جیغ می زنیم چون داخل آن ظرف پر از رگ است. ناگهان متوجه می شویم که آن کشتی متعلق به خون آشامانی است که رگ های قربانیان خود را در آن ظرف ها ریخته اند و با کشتی به جزیره ای مخوف می برند تا با آن برای کودکان گرسنه خود اسپاگتی درست کنند!

 

حال قبل از این که از شدت ترس بیهوش شویم، کلمه vessel را با سه معنی مختلف و بی ربط آن تکرار می کنیم: کشتی، ظرف، رگ. بعید می دانم که شما با این تصویرسازی، کلمه vessel را فراموش کنید. 🙂

 

 

7- از روش کدگذاری استفاده کنید.

 

کدگذاری به این معنی است که هر بخش از یک کلمه انگلیسی را به یک کلمه فارسی ربط دهیم و بعد از مجموع آن بخش ها، معنی آن کلمه را استنباط کنیم. مثلاً برای یادگیری کلمه bother به معنی “اذیت کردن” بگوییم: این کلمه شبیه به brother است و همانطور که می دانیم برادر مهربان است و هرگز اذیت نمی کند، مگر این که بی عار (بی r) باشد. به عبارت دیگر برادر (بی brother (r اذیت خواهد کرد. پس bother به معنی اذیت کردن است.

 

باید توجه داشت که نمی توان همه کلمات را با این روش یاد گرفت؛ چون گاهی داستانی که از آن کلمه نقل می کنیم، از معنی آن دور شده و پیچیدگی آن به حدی می رسد که اگر آن کلمه را بدون آن روایت یاد می گرفتیم، کارمان راحت تر بود.

 

متأسفانه عده ای سودجو به اسم استاد زبان، جلساتی ترتیب می دهند و به زبان آموزان وعده می دهند که ما در یک روز به شما لغات زیادی را با روش کدگذاری یاد می دهیم و از قِبَل این وعده پوچ و توخالی، ثروت هنگفتی به جیب خود سرازیر می کنند. باز هم تکرار می کنیم: تعداد کمی از واژه ها را می توان با این روش یاد گرفت اما چون روش تأثیرگذاری است، به آن اشاره کردیم.

 

8- از فلش کارت استفاده کنید.

 

یک ورق A4 را به هشت قسمت مساوی تقسیم کنید. برای این کار، آن را از وسط تا کنید و بعد از جدا کردن آن به دو نیمه، هر نیمه را مجدداً به دو قسمت تقسیم کنید. و این کار را مجدداً انجام دهید تا ورق شما به صورت 8 قسمت مساوی درآید. بر روی یکی از برگه ها، پنج کلمه انگلیسی مهم که اغلب فراموش می کنید را بنویسید.

 

سپس در پشت برگه، معانی فارسی آن ها را به ترتیب یادداشت کنید. این برگه ها را همه جا به همراه داشته باشید: در تاکسی، مترو، مطب دندانپزشکی، فرودگاه و … تا زمانی که نتوانسته اید معانی آن ها را بدون مراجعه به پشت برگه بگویید، آن برگه را دور نریزید. مثلاً:

 

توجه داشته باشید که: اولاً تعداد کلمات از 5 تا بیشتر نشود چون برای ذهن سردرگمی ایجاد می کند، ثانیاً فقط کلمات دشوار را روی این برگه ها یادداشت کنید؛ یعنی کلماتی که با روش های معمول جذب ذهنتان نمی شوند.

 

9- ساختن فایل صوتی از واژگان

 

10 روش یادگیری لغات زبان انگلیسی

 

شما می توانید از دبیر زبان یا دوستی که تسلط نسبی به واژگان زبان دارد بخواهید که از روی کلمات به همراه معانی آن ها با سرعتی آهسته بخوانند و شما با گوشی موبایلتان یک فایل صوتی از صدای آن ها بسازید و با استفاده از هدفون، هر کجا که می روید به آن کلمات گوش بدهید.

 

بعد از چند بار گوش کردن سعی کنید بلافاصله بعد از پخش آن کلمه از گوشی، معنی آن را جلوتر از گوینده بگویید. هرگاه توانستید بدون اشکال همه آن کلمات فایل صوتی را معنی کنید، مجاز خواهید بود که آن فایل را از حافظه گوشی پاک نمایید.

 

10- دفترچه لغات تهیه کنید.

 

یک دفتر 100 برگ یا 200 برگ معمولی را بردارید و هر صفحه آن را به سه ستون تقسیم کنید. در ستون سمت چپ، کلمه انگلیسی، درستون میانی، مترادف یا متضاد آن کلمه به همراه معانی فارسی و در ستون سمت راست، مثالی از آن کلمه را بنویسید. برای مثال به دو واژه زیر اشاره می کنیم:

 

10 روش یادگیری لغات زبان انگلیسی

 

 

بهتر است در ستون سمت چپ، تلفظ هر کلمه را به صورت IPA که در دیکشنری موجود است، جلوی آن بنویسید. در ضمن بهتر است هم خانواده ها هم حتی المقدور در زیر آن کلمه به صورت تفکیک شده نوشته شوند.

این دفترچه در حکم حساب بانکی شما در زبان انگلیسی است. هر لغتی که به آن اضافه می کنید، موجودی حسابتان را افزایش می دهد و سود حاصله، موجبات رضایت خاطرتان را فراهم می نماید.

 

و اما سخن آخر این که شما می توانید برای یاد گیری کلمات انگلیسی از مجموعه ای از این روش ها به صورت ترکیبی استفاده کنید. مثلاً برای یک کلمه هم مثال بزنید، هم مترادف و متضاد بیاورید و همچنین هم خانواده های آن را یاد بگیرید.

 

امید دارم که با خواندن مقاله 10 روش یادگیری لغات زبان انگلیسی، شوق وعلاقه تان برای یادگیری واژه های انگلیسی افزون شده باشد. تا این روش ها را در عمل اجرا نکنید، متوجه تأثیر آن ها در یادگیری تان نخواهید شد. پس چه بهتر که از همین امروز شروع کنید! و مطالعه این مقاله را به دوستانتان سفارش کنید. مؤید باشد.

 

از این که نظر خود را در انتهای مقاله 10 روش یادگیری لغات زبان انگلیسی برای ما و خوانندگان مان درج می کنید از شما بینهایت سپاسگزاریم.