کاملترین لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

در این مقاله به معرفی کاملترین لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs) در انگلیسی می پردازیم. در بخش گرامر به روایت دکتر زبان مبحث زمان گذشته ساده گفتیم که افعال در گذشته به دو شکل با قاعده و بی قاعده هستند.

افعال بی قاعده افعالی هستند که زمان گذشته آنها از قاعده خاصی پیروی نمی کند. (این افعال را باید حفظ کرد.)

 do انجام دادن  —————–>    did

begin شروع شدن  —————->  began

مثال:

   او تکالیفش را دیشب انجام داد.                 .He did his homework last night

 

نکته: طرز سوالی کردن، منفی کردن و پاسخ دادن به زمان گذشته ساده به همان روشی است که در بالا بیان گردید. تنها تفاوت افعال با قاعده و افعال بی قاعده تغییر در فعل جمله است. به مثال زیر دقت کنید:

 

Did you see Ali in the street yesterday?

Yes, I did. I saw him in the street yesterday.

No, I didn’t. I didn’t see him in the street yesterday.

 

به منظور راحتی شما زبان آموزان عزیز سعی کرده ایم در جدول زیر کاملترین لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs) را همراه با تلفظ و ترجمه ارائه کنیم. در جدول همانطور که ملاحظه می کنید بعضی از فعل ها هم بصورت بی قاعده (تغییر شکل) و هم بصورت افعال با قاعده (ed) مورد استفاده قرار می گیرد.

 

معنیPast ParticipleSimple PastInfinitive
A
بلند شدن، برخاستنarisen

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

arose

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

 arise

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

بیدار شدن، بیدار کردنawakened / awoken

awakened / awoke

awake

B
بازگشتن، پس لغزیدنbackslidden / backslid

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

backslid

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

backslide

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

بودن، شدنbeen

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

was, were

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

be

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

تحمل کردن، تاب آوردنborn / borne

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

bore

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

bear

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

ضربه زدن، شکست دادن beaten / beat

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

beat

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

beat

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

شدن become

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

became

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

become

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

شروع کردن، آغاز کردنbegun

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

began

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

begin

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

خم شدن، تعظیم کردنbent

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

bent

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

bend

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

احاطه کردن، به ستوه آوردنbeset

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

beset

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

beset

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

شرط بستن، شرطبندی کردنbet / betted

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

bet / betted

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

bet

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

خداحافظی کردنbidden

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

bid / bade

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

bid (farewell)

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

پیشنهاد کردن، تعیین قیمت کردنbid

bid

bid (offer amount)

بهم پیوستن، چسباندنbound

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

bound

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

bind

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

گاز گرفتن، نیش زدنbitten

bit

bite

خونریزی داشتن، خونریزی کردنbled

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

bled

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

bleed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

دمیدن، وزیدنblown

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

blew

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

blow

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

شکستن، از هم باز کردنbroken

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

broke

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

break

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

پرورش دادن، تربیت کردنbred

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

bred

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

breed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

موجب شدن، به بار آوردن
brought

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

brought

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

bring

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

منتشر کردن، پخش کردنbroadcast / broadcasted

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

broadcast / broadcasted

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

broadcast

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

اخم و تخم کردن، تشر زدنbrowbeaten / browbeat

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

browbeat

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

browbeat

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

ساختن، ایجاد کردنbuilt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

built

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

build

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

اتش زدن، سوختنburned / burnt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

burned / burnt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

burn

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

ترکیدن، منفجر شدنburst

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

burst

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

burst

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

ورشکست شدن، بیچاره کردنbusted / bust

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

busted / bust

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

bust

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

خریدن، خریداری کردنbought

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

bought

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

buy

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

C
نور تاباندن، سایه انداختنcast

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

cast

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

cast

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

گرفتن، جلب کردن
caught

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

caught

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

catch

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

انتخاب کردن، برگزیدنchosen

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

chose

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

choose

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

چسبیدن، وفادار بودنclung

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

clung

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

cling

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

به تن کردن، پوشیدنclothed / clad

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

clothed / clad

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

clothe

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

رسیدن، آمدنcome

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

came

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

come

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

قیمت داشتن، ارزیدنcost

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

cost

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

cost

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

چهار دست و پا رفتن، سینه خیز رفتنcrept

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

crept

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

creep

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

پیوند زدنcrossbred

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

crossbred

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

crossbreed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

بریدن، قطع کردن
cut

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

cut

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

cut

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

D
خیال پردازی کردنdaydreamed / daydreamt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

daydreamed / daydreamt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

daydream

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

معامله کردن، سر و کار داشتنdealt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

dealt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

deal

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

حفر کردنdug

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

dug

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

dig

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

رد کردن، تکذیب کردنdisproved / disproven

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

disproved

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

disprove

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

شیرجه رفتن، با سر پریدنdived

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

dove / dived

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

dive 

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

غواصی کردنdived

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

dived / dove

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

dive 

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

انجام دادن، عمل کردنdone

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

did

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

do

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

کشیدن، رسم کردنdrawn

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

drew

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

draw

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

خواب دیدنdreamed / dreamt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

dreamed / dreamt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

dream

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

نوشیدن، آشامیدنdrunk

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

drank

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

drink

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

راندن، سوق دادن
driven

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

drove

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

drive

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

ساکن شدن، اقامت گزیدنdwelt / dwelled

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

dwelt / dwelled

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

dwell

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

E
خوردنeaten

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

ate

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

eat

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

F
سقوط کردن، تنزل کردنfallen

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

fell

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

fall

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

غذا دادن، تغذیه کردنfed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

fed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

feed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

احساس کردنfelt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

felt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

feel

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

مبارزه کردن، جنگیدنfought

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

fought

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

fight

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

پیدا کردن، کشف کردنfound

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

found

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

find

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

متناسب کردنfitted / fit

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

fitted / fit

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

fit (tailor, change size)

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

اندازه بودنfit / fitted

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

fit / fitted

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

fit (be right size)

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

فرار کردن، گریختنfled

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

fled

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

flee

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

انداختن، پرت کردنflung

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

flung

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

fling

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

پرواز کردنflown

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

flew

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

fly

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

ممنوع کردن، اجازه ندادنforbidden

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

forbade

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

forbid

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

پیش بینی کردنforecast

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

forecast

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

forecast

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

جلوتر بودن، مقدم بودنforegone

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

forewent

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

forego (also forgo)

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

پیش بینی کردن، از پیش دانستن foreseen

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

foresaw

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

foresee

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

پیش گویی کردن foretold

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

foretold

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

foretell

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

فراموش کردن forgotten / forgot 

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

forgot

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

forget

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

بخشیدن، عفو کردنforgiven

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

forgave

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

forgive

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

رها کردن، دست کشیدنforsaken

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

forsook

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

forsake

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

منجمد شدن، یخ زدنfrozen

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

froze

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

freeze

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

سرما زده کردنfrostbitten

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

frostbit

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

frostbite

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

G
رسیدن، گرفتن، به دست آوردنgotten / got

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

got

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

get

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

تقدیم کردن، دادنgiven

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

gave

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

give

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

رفتن، عازم شدنgone

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

went

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

go

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

آسیاب کردن، ساییدنground

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

ground

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

grind

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

رشد کردن، بزرگ شدنgrown

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

grew

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

grow

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

H
با دست خوراک دادن به، دستخور کردنhand-fed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

hand-fed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

hand-feed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

با دست نوشتنhandwritten

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

handwrote

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

handwrite

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

آویزان کردنhung

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

hung

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

hang

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

به دار آویختنhanged

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

hanged

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

hang

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

داشتن، دارا بودنhad

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

had

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

have

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

شنیدن، گوش کردنheard

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

heard

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

hear

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

قطع کردن، بریدنhewn / hewed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

hewed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

hew

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

پنهان شدن، مخفی کردنhidden

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

hid

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

hide

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

اصابت کردن، خوردنhit

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

hit

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

hit

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

نگه داشتنheld

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

held

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

hold

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

آسیب رساندن، صدمه زدنhurt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

hurt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

hurt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

I
تولید کردن، بوجود اوردنinbred

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

inbred

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

inbreed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

منبت کاری کردن، خاتم کاری کردنinlaid

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

inlaid

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

inlay

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

درون داد کردن، ورودی دادنinput / inputted

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

input / inputted

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

input

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

اصلاح نژاد کردنinterbred

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

interbred

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

interbreed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

با هم آمیختن، در هم تنیدنinterwoven / interweaved

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

interwove / interweaved

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

interweave

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

در هم آمیختنinterwound

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

interwound

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

interwind

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

J 
سرهم بندی کردن، بنا سازی کردن jerry-built

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

jerry-built

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

jerry-build

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

نگه داشتن، حفظ کردن kept

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

kept

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

keep

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

زانو زدن knelt / kneeled

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

knelt / kneeled

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

kneel

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

بهم پیوستن، بافتن knitted / knit

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

knitted / knit

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

knit

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

دانستن، خبر داشتنknown

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

knew

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

know

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

L
تخم گذاشتن، قرار دادنlaid

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

laid

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

lay

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

راهنمایی کردن، هدایت کردنled

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

led

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

lead

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

تکیه کردن، خم شدنleaned / leant

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

leaned / leant

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

lean

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

جهیدن، پریدنleaped / leapt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

leaped / leapt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

leap

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

آموختن، یاد گرفتنlearned / learnt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

learned / learnt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

learn

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

رها کردن، ترک کردنleft

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

left

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

leave

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

قرض دادن، وام دادنlent

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

lent

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

lend

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

اجازه دادنlet

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

let

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

let

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

دراز کشیدنlain

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

lay

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

lie

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

دروغ گفتنlied

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

lied

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

lie 

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

روشن کردنlit / lighted

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

lit / lighted

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

light

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

لب خوانی کردنlip-read

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

lip-read

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

lip-read

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

از دست دادن، باختنlost

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

lost

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

lose

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

M
ساختن، درست کردنmade

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

made

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

make

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

قصد داشتن، معنی و مفهوم خاصی داشتنmeant

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

meant

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

mean

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

مواجه شدن، ملاقات کردنmet

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

met

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

meet

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

در نقش نامناسب گذاشتنmiscast

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

miscast

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

miscast

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

بد راهی دادنmisdealt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

misdealt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

misdeal

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

غلط انجام دادنmisdone

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

misdid

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

misdo

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

اشتباه شنیدنmisheard

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

misheard

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

mishear

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

گم کردن، جا گذاشتنmislaid

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

mislaid

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

mislay

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

گمراه کردن، به اشتباه انداختنmisled

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

misled

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

mislead

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

اشتباه یاد گرفتنmislearned / mislearnt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

mislearned / mislearnt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

mislearn

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

اشتباه خواندن، بد تعبیر کردنmisread

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

misread

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

misread

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

اشتباه تنطیم کردنmisset

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

misset

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

misset

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

غلط حرف زدن، اشتباه گفتنmisspoken

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

misspoke

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

misspeak

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

اشتباه املایی کردنmisspelled / misspelt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

misspelled / misspelt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

misspell

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

ناروا خرج کردن، هدر دادنmisspent

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

misspent

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

misspend

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

اشتباه کردنmistaken

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

mistook

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

mistake

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

اشتباه درس دادنmistaught

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

mistaught

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

misteach

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

اشتباه فهمیدن، سو تعبیر کردنmisunderstood

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

misunderstood

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

misunderstand

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

اشتباه نوشتنmiswritten

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

miswrote

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

miswrite

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

چمن زدنmowed / mown

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

mowed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

mow

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

N

معمولاً حرف “N”هیچ فعل بی قاعده ای ندارد.

O
خنثی کردن، جبران کردنoffset

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

offset

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

offset

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

روی دست کسی بلند شدن، پیشنهاد بالاتر دادنoutbid

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outbid

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outbid

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

جفت گیری کردنoutbred

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outbred

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outbreed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

بهتر کار کردن، جلو زدنoutdone

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outdid

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outdo

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

بیرون کشیدنoutdrawn

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outdrew

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outdraw

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

بیش از حد نوشیدنoutdrunk

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outdrank

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outdrink

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

بهتر راندن، سریعتر راندنoutdriven

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outdrove

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outdrive

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

بهتر جنگیدن، پیروز شدنoutfought

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outfought

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outfight

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

در پرواز پیش ‌افتادنoutflown

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outflew

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outfly

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

تندتر رشد کردنoutgrown

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outgrew

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outgrow

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

بالاتر یا بیشتر پریدنoutleaped / outleapt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outleaped / outleapt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outleap

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

بیش از حد دروغ گفتنoutlied

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outlied

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outlie

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs) 

در سواری پیش افتادنoutridden

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outrode

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outride

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

در دویدن جلو افتادنoutrun

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outran

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outrun

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

بیشتر یا بهتر فروختنoutsold

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outsold

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outsell

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

بیشتر درخشیدن‌outshined / outshone

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outshined / outshone

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outshine

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

بهتر تیراندازی کردنoutshot

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outshot

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outshoot

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

بهتر آواز خواندنoutsung

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outsang

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outsing

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

بیش از دیگران نشستنoutsat

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outsat

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outsit

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

بیش از دیگران خوابیدنoutslept

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outslept

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outsleep

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

بهتر از دیگران بوییدنoutsmelled / outsmelt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outsmelled / outsmelt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outsmell

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

بهتر حرف زدن، موثرتر گفتنoutspoken

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outspoke

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outspeak

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

سرعت بیشتری داشتنoutsped

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outsped

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outspeed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

بیشتر خرج کردنoutspent

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outspent

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outspend

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

بسیار قسم خوردنoutsworn

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outswore

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outswear

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

بهتر یا سریعتر شنا کردنoutswum

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outswam

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outswim

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

بهتر اندیشیدنoutthought

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outthought

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outthink

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

بهتر یا بیشتر پرتاب کردنoutthrown

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outthrew

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outthrow

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

بهتر نوشتنoutwritten

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outwrote

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outwrite

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

پیشنهاد بهتر یا زیادتر دادنoverbid

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

overbid

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

overbid

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

بیش از حد زاد و ولد کردنoverbred

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

overbred

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

overbreed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

ساختمان سازی بیش از حدoverbuilt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

overbuilt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

overbuild

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

بیش از نیاز خرید کردن، در خرید افراط کردنoverbought

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

overbought

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

overbuy

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

غلبه کردن، پیروز شدنovercome

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

overcame

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

overcome

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

افراط کردنoverdone

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

overdid

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

overdo

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

اضافه برداشت کردن پولoverdrawn

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

overdrew

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

overdraw

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

بیش از حد نوشیدنoverdrunk

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

overdrank

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

overdrink

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

پرخوری کردنovereaten

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

overate

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

overeat

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

بیش از اندازه غذا دادنoverfed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

overfed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

overfeed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

از بالای چیزی آویزان بودنoverhung

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

overhung

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

overhang

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

از فاصله دور شنیدن، اتفاقی شنیدنoverheard

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

overheard

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

overhear

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

پوشاندن، زیاد بار کردنoverlaid

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

overlaid

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

overlay

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

اضافه پرداخت کردنoverpaid

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

overpaid

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

overpay

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

برتری جستن، پیشی گرفتنoverridden

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

overrode

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

override

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

فراتر رفتن از حد مجازoverrun

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

overran

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

overrun

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

زیر نظر داشتن، پاییدنoverseen

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

oversaw

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

oversee

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

فزون فروشی کردنoversold

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

oversold

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

oversell

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

دوزندگی کردن، ترکیب دوزى کردنoversewn / oversewed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

oversewed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

oversew

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

فراتر رفتن، از حد خارج شدنovershot

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

overshot

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

overshoot

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

بیش از حد معمول خوابیدنoverslept

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

overslept

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

oversleep

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

بیش از حد صحبت کردنoverspoken

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

overspoke

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

overspeak

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

ولخرجی کردنoverspent

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

overspent

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

overspend

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

جمعیت مازاد داشتنoverspilled / overspilt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

overspilled / overspilt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

overspill

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

جلو زدن، چیره شدنovertaken

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

overtook

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

overtake

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

زیادی فکر کردن به چیزیoverthought

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

overthought

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

overthink

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

بالاتر پرتاب کردنoverthrown

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

overthrew

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

overthrow

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

زیادی کوک کردن، زیاد پیچیدنoverwound

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

overwound

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

overwind

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

زیاد نوشتنoverwritten

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

overwrote

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

overwrite

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

P
شریک شدن، سهم گرفتن partaken

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

partook

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

partake

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

پرداخت کردن paid

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

paid

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

pay

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

درخواست کردن pleaded / pled

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

pleaded / pled

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

plead

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

از پیش ساختن prebuilt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

prebuilt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

prebuild

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

از پیش انجام دادن predone

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

predid

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

predo

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

از پیش درست کردنpremade

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

premade

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

premake

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

از پیش پرداختنprepaid

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

prepaid

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

prepay

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

پیش فروش کردنpresold

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

presold

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

presell

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

از پیش تنظیم کردنpreset

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

preset

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

preset

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

از پیش شستن و آبرفته کردنpreshrunk

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

preshrank

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

preshrink

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

تصحیح کردن، غلط گیری کردنproofread

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

proofread

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

proofread

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

ثابت کردنproven / proved

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

proved

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

prove

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

قرار دادنput

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

put

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

put

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

Q
به سرعت منجمد کردنquick-frozen

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

quick-froze

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

quick-freeze

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

دست کشیدن، تسلیم شدنquit / quitted

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

quit / quitted

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

quit

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

R
خواندنread (sounds like “red”)

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

read (sounds like “red”)

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

read

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

دوباره زنده کردن، دوباره برانگیختنreawaken

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

reawoke

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

reawake

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

دوباره پیشنهاد کردنrebid

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

rebid

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

rebid

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

دوباره صحافی کردنrebound

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

rebound

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

rebind

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

باز پخش کردنrebroadcast / rebroadcasted

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

rebroadcast / rebroadcasted

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

rebroadcast

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

بازسازی کردنrebuilt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

rebuilt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

rebuild

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

از نو طرح کردنrecast

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

recast

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

recast

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

دوباره بریدنrecut

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

recut

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

recut

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

دوباره معامله کردنredealt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

redealt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

redeal

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

دوباره انجام دادنredone

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

redid

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

redo

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

دوباره رسم کردنredrawn

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

redrew

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

redraw

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

دوباره آماده کار کردنrefit / refitted

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

refit / refitted

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

refit (replace parts)

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

دوباره جور کردنrefitted / refit

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

 

refitted / refit

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

refit (retailor)

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

دوباره سابیدنreground

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

reground

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

regrind

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

دوباره روییدنregrown

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

regrew

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

regrow

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

دوباره آویختنrehung

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

rehung

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

rehang

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

دوباره شنیدنreheard

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

reheard

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

rehear

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

دوباره شنیدنreheard

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

reheard

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

rehear

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

دوباره بافتنreknitted / reknit

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

reknitted / reknit

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

reknit

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

دوباره چیدنrelaid

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

relaid

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

relay (for example tiles)

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

بازگو کردنrelayed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

relayed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

relay (pass along)

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

بازآموزی کردنrelearned / relearnt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

relearned / relearnt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

relearn

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

دوباره برافروختنrelit / relighted

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

relit / relighted

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

relight

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

از نو ساختنremade

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

remade

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

remake

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

بازپرداخت کردنrepaid

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

repaid

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

repay

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

بازخوانی کردنreread

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

reread

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

reread

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

دوباره دویدنrerun

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

reran

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

rerun

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

دوباره فروختنresold

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

resold

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

resell

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

دوباره فرستادنresent

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

resent

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

resend

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

تنظیم مجددreset

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

reset

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

reset

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

دوباره دوختنresewn / resewed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

resewed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

resew

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

دوباره گرفتنretaken

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

retook

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

retake

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

دوباره درس دادنretaught

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

retaught

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

reteach

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

دوباره پاره کردنretorn

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

retore

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

retear

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

بازگو کردنretold

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

retold

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

retell

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

بازاندیشیدنrethought

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

rethought

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

rethink

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

دوباره لگد کردنretread

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

retread

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

retread

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

بازسازی کردنretrofitted / retrofit

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

retrofitted / retrofit

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

retrofit

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

دوباره بیدار کردنrewaken / rewaked

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

rewoke / rewaked

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

rewake

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

دوباره پوشیدنreworn

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

rewore

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

rewear

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

بازآمیختنrewoven / reweaved

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

rewove / reweaved

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

reweave

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

دوباره وصلت کردنrewed / rewedded

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

rewed / rewedded

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

rewed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

دوباره خیس کردنrewet / rewetted

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

rewet / rewetted

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

rewet

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

دوباره برنده شدنrewon

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

rewon

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

rewin

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

دوباره کوک کردنrewound

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

rewound

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

rewind

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

دوباره نوشتنrewritten

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

rewrote

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

rewrite

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

رها کردن، خلاص کردنrid

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

rid

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

rid

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

راندنridden

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

rode

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

ride

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

زنگ زدنrung

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

rang

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

ring

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

افزایش یافتن، بالا رفتنrisen

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

rose

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

rise

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

اجمالادرست کردنroughcast

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

roughcast

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

roughcast

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

دویدنrun

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

ran

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

run

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

 S  
ماسه ریزی کردن  sand-cast

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

sand-cast

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

sand-cast

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

اره کردنsawed / sawn

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

sawed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

saw

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

گفتنsaid

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

said

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

say

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

دیدنseen

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

saw

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

see

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

جستجو کردنsought

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

sought

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

seek

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

فروختنsold

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

sold

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

sell

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

فرستادنsent

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

sent

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

send

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

تنظیم کردنset

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

set

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

set

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

دوختنsewn / sewed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

sewed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

sew

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

تکان دادن، لرزاندنshaken

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

shook

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

shake

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

تراشیدنshaved / shaven

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

shaved

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

shave

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

پشم چیدنsheared / shorn

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

sheared

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

shear

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

ریختن، انداختنshed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

shed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

shed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

درخشیدنshined / shone

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

shined / shone

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

shine

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

گول زدن، فریب دادنshit / shat / shitted

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

shit / shat / shitted

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

shit

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

شلیک کردنshot

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

shot

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

shoot

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

نشان دادنshown / showed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

showed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

show

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

کوچک شدن، آب رفتنshrunk

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

shrank / shrunk

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

shrink

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

بستنshut

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

shut

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

shut

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

فی البداهه خواندن یا اجراکردنsight-read

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

sight-read

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

sight-read

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

آواز خواندنsung

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

sang

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

sing

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

فرو بردن، غرق شدنsunk

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

sank / sunk

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

sink

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

نشستنsat

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

sat

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

sit

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

کشتنslain / slayed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

slew / slayed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

slay (kill)

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

تحت تاثیر قرار دادنslayed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

slayed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

slay (amuse)

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

خوابیدنslept

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

slept

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

sleep

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

لغزیدن، سر خوردنslid

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

slid

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

slide

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

پرتاب کردنslung

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

slung

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

sling

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

دزدکی گام برداشتنslinked / slunk

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

slinked / slunk

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

slink

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

بریدنslit

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

slit

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

slit

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

بو کردن، بو دادنsmelled / smelt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

smelled / smelt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

smell

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

ضربه زدن، کوباندنsmitten

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

smote

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

smite

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

یواشکی رفتن پاورچین رفتنsneaked / snuck

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

sneaked / snuck

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

sneak

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

تخم پاشیدن، کاشتنsown / sowed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

sowed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

sow

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

صحبت کردنspoken

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

spoke

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

speak

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

با سرعت رفتنsped / speeded

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

sped / speeded

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

speed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

هجی کردنspelled / spelt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

spelled / spelt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

spell

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

صرف کردن، خرج کردنspent

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

spent

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

spend

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

ریختن پراکنده شدنspilled / spilt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

spilled / spilt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

spill

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

چرخیدنspun

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

spun

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

spin

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

تف کردنspit / spat

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

spit / spat

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

spit

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

شکافتن، از هم جدا کردنsplit

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

split

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

split

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

از بین بردن، خراب کردنspoiled / spoilt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

spoiled / spoilt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

spoil

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

باقاشق غذا دادنspoon-fed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

spoon-fed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

spoon-feed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

گسترش یافتنspread

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

spread

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

spread

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

پریدن، جهش کردنsprung

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

sprang / sprung

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

spring

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

ایستادنstood

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

stood

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

stand

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

دزدیدنstolen

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

stole

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

steal

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

چسباندن، وصل کردنstuck

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

stuck

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

stick

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

نیش زدن، گزیدنstung

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

stung

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

sting

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

بوی گند دادنstunk

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

stunk / stank

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

stink

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

پاشیدن، پراکندنstrewn / strewed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

strewed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

strew

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

با گام‌های بلند راه رفتنstridden

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

strode

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

stride

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

اعتصاب کردن، ضربه زدنstruck

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

struck

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

strike

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

بصف کردن، نخ کردنstrung

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

strung

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

string

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

کوشش کردنstriven / strived

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

strove / strived

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

strive

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

حق اجاره دادنsublet

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

sublet

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

sublet

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

آفتاب سوخته شدنsunburned / sunburnt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

sunburned / sunburnt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

sunburn

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

قسم خوردنsworn

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

swore

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

swear

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

عرق کردنsweat / sweated

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

sweat / sweated

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

sweat

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

جارو زدنswept

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

swept

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

sweep

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

باد کردن، ورم کردنswollen / swelled

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

swelled

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

swell

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

شنا کردنswum

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

swam

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

swim

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

تاب خوردنswung

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

swung

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

swing

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

T
بردن، گرفتن taken

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

took

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

take

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

یاد دادن، آموختن  taught

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

taught

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

teach

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

پاره کردن  torn

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

tore

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

tear

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

از تلویزیون بخش کردن telecast

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

telecast

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

telecast

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

گفتنtold

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

told

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

tell

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

به طور آزمایشی راندنtest-driven

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

test-drove

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

test-drive

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

به طور آزمایشی پرواز کردنtest-flown

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

test-flew

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

test-fly

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

فکر کردنthought

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

thought

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

think

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

رونق یافتن، رشد کردنthrived /thriven

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

thrived /throve

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

thrive

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

پرتاب کردنthrown

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

threw

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

throw

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

پرتاب کردن، هل دادنthrust

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

thrust

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

thrust

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

پامال کردن، لگدکوب کردنtrodden / trod

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

trod

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

tread

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

نقش مشابه دادنtypecast

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

typecast

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

typecast

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

حروفچینی کردنtypeset

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

typeset

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

typeset

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

با ماشین تحریر نوشتنtypewritten

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

typewrote

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

typewrite

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

U
باز کردن، شل کردنunbent

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

unbent

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

unbend

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

باز کردن، گشودنunbound

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

unbound

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

unbind

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

لخت شدن، لباس درآوردنunclothed / unclad

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

unclothed / unclad

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

unclothe

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

قیمت کمتری پیشنهاد کردنunderbid

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

underbid

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

underbid

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

تخفیف دادنundercut

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

undercut

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

undercut

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

کمتر از نیاز خوراک دادنunderfed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

underfed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

underfeed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

تحمل کردنundergone

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

underwent

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

undergo

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

زمینه ساز چیزی بودنunderlain

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

underlay

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

underlie

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

ارزان تر فروختنundersold

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

undersold

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

undersell

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

کمتر خرج کردنunderspent

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

underspent

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

underspend

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

فهمیدن، متوجه شدنunderstood

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

understood

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

understand

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

بر عهده گرفتنundertaken

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

undertook

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

undertake

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

تضمین کردن، ضامن شدنunderwritten

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

underwrote

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

underwrite

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

برگرداندن به حالت قبلیundone

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

undid

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

undo

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

انجمادزدایی کردنunfrozen

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

unfroze

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

unfreeze

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

از حالت آویزان خارج کردنunhung

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

unhung

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

unhang

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

از حالت مخفی خارج کردنunhidden

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

unhid

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

unhide

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

گشودن، باز کردنunknitted / unknit

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

unknitted / unknit

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

unknit

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

از یاد بردنunlearned / unlearnt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

unlearned / unlearnt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

unlearn

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

کوک چیزی راشکافتنunsewn / unsewed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

unsewed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

unsew

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

پرتاب کردن، رها کردنunslung

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

unslung

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

unsling

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

از حالت چرخش خارج کردنunspun

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

unspun

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

unspin

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

آزاد کردن، از گیر درآوردنunstuck

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

unstuck

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

unstick

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

از نخ درآوردنunstrung

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

unstrung

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

unstring

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

از پیچیدگی دراوردنunwoven / unweaved

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

unwove / unweaved

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

unweave

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

کوک چیزی را باز کردنunwound

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

unwound

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

unwind

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

تایید کردنupheld

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

upheld

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

uphold

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

ناراحت کردن، دلخور کردنupset

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

upset

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

upset

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

V
معمولاً حرف “V”هیچ فعل بی قاعده ای ندارد.
W
از خواب بیدار کردنwoken / waked

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

woke / waked

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

wake

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

کمین کردنwaylaid

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

waylaid

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

waylay

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

پوشیدنworn

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

wore

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

wear

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

بافتنwoven / weaved

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

wove / weaved

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

weave

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

وصلت کردنwed / wedded

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

wed / wedded

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

wed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

گریستن، اشک ریختنwept

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

wept

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

weep

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

خیس کردنwet / wetted

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

wet / wetted

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

wet

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

بر انگیختن، تهییج کردنwhetted

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

whetted

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

whet

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

پیروز شدنwon

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

won

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

win

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

پیچاندن، کوک کردنwound

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

wound

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

wind

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

صرف نظر کردنwithdrawn

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

withdrew

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

withdraw

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

امتناع کردن، خودداری کردن withheld

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

withheld

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

withhold

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

تحمل کردن، مقاومت کردنwithstood

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

withstood

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

withstand

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

فشردن، چلاندنwrung

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

wrung

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

wring

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

نوشتنwritten

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

wrote

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

write

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

X
معمولاً حرف “X”هیچ فعل بی قاعده ای ندارد.
Y
معمولاً حرف “Y”هیچ فعل بی قاعده ای ندارد.
Z
معمولاً حرف “Z”هیچ فعل بی قاعده ای ندارد.