حال و حوصله انجام کاری داشتن به انگلیسی

آموزش دکتر زبان در مورد حال و حوصله انجام کاری داشتن به انگلیسی را با هم بررسی می کنیم!

 

 

🔥این ساختارو بلد باش:🔥

Are you in mood to + verb
“حال و حوصله ی انجام کاری داشتن”

Are you in mood to work today?

امروز حال و حوصله کار کردن داری؟

 

Are you in mood to watch t.v?

حس و حال تلوزیون دیدن داری؟

Are you in mood to study English?
حس و حال انگلیسی خوندن داری؟

Are you in mood to clean your room?
دل و دماغ تمیز کردن اتاقت رو داری؟

Are you in mood to go out?
حوصله داری بریم بیرون؟

🔴حالا تو بگو:
حس و حال گپ زدن داری؟