آزمون حروف اضافه

میزان تسلط شما به حروف اضافه چقدر است؟ برای پاسخ به این سوال در آزمون زیر شرکت کنید. پس از پایان آزمون روی دکمه آبی رنگ در انتهای آزمون کلیک کنید و پاسخهای خود را با پاسخهای صحیح مقایسه کنید.

شما باید متن درج کنید.
می بایست یک نشانی ایمیل وارد کنید.