با کسی وارد رابطه احساسی شدن به انگلیسی

 

 

get involved with (someone)
با کسی وارد رابطه احساسی یا جنسی شدن

 

You should never get involved with a colleague—it can only lead to trouble.
هیچ وقت نباید با یک همکار وارد رابطه عاطفی بشی – فقط باعث دردسره

 

ترجمه کن🔥
👇👇

He’d been a fool to get involved with her!