همین چند ثانیه پیش فلان اتفاق افتاد…. به انگلیسی

 

چجوری بگیم تازه ، همین چند ثانیه پیش فلان اتفاق افتاد….

Have /has + just + p.p

  این ساختار “Just” به معنی “تازه, چند لحظه قبل” هست و برای بیان کاریه که به تازگی انجام شده .
کلمه “Just” بین فعل کمکی و فعل اصلی(قسمت سوم فعل) قرار میگیره.

I have just arrived.

تازه رسیدم

 

I have just started.

من تازه شروع کرده ام

 

He has just gone.

او تازه رفته است

 

حالا تو بگو:
“اون تازه بیدار شده.”