ضمایر مفعولی

با شرکت در آزمون، میزان یادگیری خود را از این درس بسنجید.

You must specify a text.