با حرص و ولع خوردن به انگلیسی

 

 (To) pig out [slang] – To eat greedily; To stuff oneself

زیادی خوردن: با حرص و ولع خوردن _ تا خرخره خوردن،

 

Nicole, stop pigging out on cookies or you’ll never be able
to eat your dinner!

“نیکل” اینقدر شیرینی نخور وگرنه دیگه نمی تونی شامت رو بخوری.

 

اصطلاحات بیشتر از کتاب
Speak English Like an American
از کانال یوتیوب دکتر زبان ببینید👇👇