بچه چندم خانواده ای؟ به انگلیسی

 

 

?Which child are you in your family?/ What’s your birth order
بچه چندم خانواده ای؟👶

 

.I’m an only child
من تک فرزندم

 

 .I’m the eldest child 
من بچه اولم

 

.I’m the second-born
من بچه ی دومم

 

 .I’m the third-born
من بچه سومم

 

.I’m the baby of the family
من بچه آخرم

 

حالا بگو بچه چندم خانواده هستی؟