افعال کمکی ناقص

با شرکت در آزمون، میزان یادگیری خود را از این مبحث یسنجید!

شما باید متن درج کنید.