افعال کمکی ناقص

با شرکت در آزمون، میزان یادگیری خود را از این مبحث یسنجید!

You must specify a text.