The Little Mice

The Little Mice
موش کوچولوها

 

Beth was a very resourceful and conservative mouse.

بث موشی کاردان و محافظه کار بود.

 

She knew that winter was coming and that there would soon be a dearth of food.

او می دانست که زمستان در راه است و به زودی غذا کمیاب خواهد شد.

 

So she decided to make gathering food for winter her primary job.

بنابراین تصمیم گرفت اولویت خود را به جمع کردن غذای زمستان بگذارد.

 

Gathering food was a grueling and mundane activity, but Beth made a deliberate effort because she knew that it was important.

جمع آوری غذا کاری مشقت بار و خسته کننده بود، اما بث به طور حساب شده ای تلاش کرد زیرا می دانست که این کار مهم است.

 

She allotted herself a few hours every day to collect beans.

او هر روز چند ساعت را به این کار اختصاص می داد.

 

By winter, she had collected a massive pile and hid them in a cache.

با فرا رسیدن زمستان، او مقدار زیادی غذا جمع آوری کرده بود و آنها را در یک مخفیگاه پنهان کرده بود.

 

Beth had a sister named Mary.

بث خواهری داشت به نام مِری.

 

Mary lacked ambition.

مِری بی هدف بود.

 

She had fanciful ideas about how she would survive winter.

او در مورد این که چطور زمستان را دوام بیاورد، تصورات غیرواقع بینانه ای داشت.

 

She thought that food would just come to her and that she could work at her own convenience.

او فکر می کرد که غذا خودش پیدا می شود و اینکه نیازی نیست سخت کار کند.

 

She opted to spend the days playing and dancing, instead of gathering beans.

او تصمیم گرفت به جای جمع کردن دانه های لوبیا، روزها را به بازی و رقصیدن بگذراند.

 

When the final hours of autumn elapsed, Mary had only a paltry amount of food stored away.

وقتی ساعات پایانی پاییز گذشت، مِری فقط مقدار اندکی غذا ذخیره کرده بود.

 

Mary realized that her food supply was too small to last through winter.

مِری فهمید که با این مقدار ذخیره غذایی قادر نخواهد بود زمستان را به سر بیاورد.

 

She visited her sister. Mary said, “Beth, l am in a dire situation.

او به دیدن خواهرش رفت. مِری گفت، ” بث، در موقعیت خیلی بدی قرار دارم.

 

I didn’t gather enough food for winter.

برای زمستان غذای کافی جمع نکرده ام.

 

Will you let me share your beans?

ممکن است لوبیاهایت را با من قسمت کنی؟

 

Please have some empathy for your sister!”

لطفا به خواهرت رحم کن!

 

Beth thought for a moment.

بث کمی فکر کرد.

 

Then she replied, “Mary, I am truly sorry for you.

سپس پاسخ داد، “مِری واقعا برای تو متاسفم.

 

But I will not give you any of my beans.

اما هیچ یک از لوبیاهایم را به تو نمی دهم.

 

Instead, I will let you have my empty bag.

اما در عوض می توانم کیسه خالی ام را به تو بدهم.

 

You can still work hard and gather enough food for the winter.

هنوز هم می توانی سخت کار کنی و برای زمستان غذای کافی جمع کنی.

 

It will be tedious, but you will learn the value of hard work.”

این کار خسته کننده خواهد بود، اما قدر سخت کوشی را خواهی دانست.

 

Beth’s words appalled Mary.

سخنان بث مِری را شوکه و ناراحت کرد.

 

Mary cried with outrage, “There is too much work!

مِری با عصبانیت گریه کرد و گفت، ” خیلی باید کار کنم.”

 

I won’t have any time to dance or play!”

دیگر زمانی برای رقصیدن و بازی نخواهم داشت.

 

Beth said, “It is crucial that you gather enough food.

بث گفت، ” جمع کردن غذا خیلی حیاتی است.

 

You must have sustenance before you have fun.

قبل از اینکه بتوانی تفریح کنی باید آذوقه داشته باشی.

 

Go now, and rectify your situation.”

حالا برو و وضعیت خودت را درست کن.

 

Mary griped some more, but she knew that her sister was right.

مِری کمی بیشتر غُرغُر کرد، اما فهمید که حق با خواهرش است.

 

She took the bag and went to work gathering her own beans for the winter.

او کیسه را گرفت و رفت تا برای زمستانش به جمع آوری لوبیا بپردازد.

 

EXAMPLEMEANINGWORD
The coach allotted each team five minutes to prepare a strategyاختصاص دادنallot
The boy was appalled when he saw the accidentوحشت زده شدنappall
The pirates kept their jewelry in a cache hidden in a caveمخفیگاهcache
The Internet allows consumers to shop at their own convenience راحتی convenience
 There is a dearth of money in my bank account. I can’t afford a new car مقدار ناچیز، اندک dearth
 She made a deliberate effort to save money each month حساب شده، برنامه ریزی شده deliberate
 The tornado created a dire situation for the small town وخیم dire
 A few seconds must elapse before you can take another picture گذشتن، طی شدن elapse
The caring nurse had empathy for her patientsدلسوزیempathy
The girl had fanciful ideas about doing well in school without studyingخیالی، غیر واقعیfanciful
Lawrence always gripes when he has to do choresغُرغُر کردنgripe
The climber faced the grueling task of reaching the top of the steep mountainدشوارgrueling
The man had the mundane chore of raking thousands of leaves into pilesیکنواخت، خسته کنندهmundane
My brother likes chocolate ice cream, but I always opt for vanillaانتخاب کردنopt
Tommy was feeling outrage when his parents said he couldn’t go to the danceتوهین، عصبانیت شدیدoutrage
The poor man had a paltry sum of moneyبسیار اندکpaltry
I quickly rectified the spelling mistakes that I had on my essayتصحیح کردنrectify
After his boat sunk, Matt was resourceful enough to build a raftکاردان، با عرضهresourceful
Without the proper sustenance, the man will starveمواد غذایی، قوتsustenance
His job involved a lot of tedious typing, filing, and organizingخسته کنندهtedious

دیدگاه خود را ثبت کنید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *-- بارگیری کد امنیتی --

فقط چند ثانیه تا دانلود فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
فقط چند ثانیه تا دانلود فاصله دارید!
راز‌هایی که آموزشگاه‌های زبان دوست ندارند شما بدانید!
* ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا شروع آزمون فقط چند ثانیه فاصله دارید!
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
فقط چند ثانیه تا دانلود بسته فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
فقط چند ثانیه تا شروع آزمون فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
فقط چند ثانیه تا دانلود فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
ایبوک: افعال پرکاربرد همراه با حروف اضافه
عضویت دوره 7 روزه رایگان دکتر زبان در کمتر از 5 ثانیه
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دریافت این دوره ارزشمند کمتر از 5 ثانیه فاصله دارید!
یک ساعت فیلم آموزشی همراه با فایل های صوتی و PDF
نگران نباشید، ایمیل های مزاحم نمی فرستیم
تا دریافت این محتوا کمتر از 5 ثانیه فاصله دارید!
لطفا آدرس ایمیل صحیح خود را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دانلود این محتوا فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دانلود این محتوا فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دانلود این محتوا فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
فرصت بزرگ!
اگر فعلا این محصول را نخریده اید و می خواهید از زمانهای فروش ویژه ما مطلع شوید، ایمیل خود را وارد کنید تا به محض شروع فروش ویژه از طریق ایمیل به شما اطلاع رسانی کنیم!
نام و آدرس ایمیل خود را وارد کنید!
از شما ممنونیم . منتظر فروش ویژه ما باشید!
اطلاعات محصول فرندز
در کمتر از 5 ثانیه نام و ایمیل خود را وارد کنید و اطلاعات مربوط به این محصول را به صورت پی دی اف دانلود کنید تا بعدا بتوانید مطالعه کنید!
تا دانلود این محتوا فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
برای وارد کردن ایمیل خود کمتر از 5 ثانیه زمان نیاز دارید!
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دانلود این محتوا فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دانلود این محتوا فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دانلود این محتوا فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دریافت کلیپ ها در ایمیل خود فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس صحیح ایمیلتان را وارد کنید.آدرس بدون www
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دریافت هدیه ها در ایمیل خود فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس صحیح ایمیلتان را وارد کنید.آدرس بدون www
تا دریافت هدایا در ایمیل خود فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس صحیح ایمیلتان را وارد کنید.آدرس بدون www
تا دریافت درس ها در ایمیل خود فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس صحیح ایمیلتان را وارد کنید.آدرس بدون www
عضویت دوره 9 روزه رایگان دکتر زبان در کمتر از 5 ثانیه
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.