bullet-window

چرا با وجود دانستن بیش از ۱۰۰۰ لغت، هنوز متوجه خیلی از جملات انگلیسی نمی شوم؟

به دو دلیل:

11 اول این که باید بدانید واقعا چه لغات و کلماتی را لازم دارید؟

11 دوم و مهم تر از همه روش به کارگیری این کلمات در جمله است.