(لغات با رنگ آبی، تلفظ ها با رنگ قرمز و توضیحات دستوری با رنگ سبز مشخص شده اند.)

Hello, it’s me
I was wondering if after all these years you’d like to meet
To go over everything
They say that time’s supposed to heal ya, but I ain’t done much healing

Hello, can you hear me?
I’m in California dreaming about who we used to be
When we were younger and free
I’ve forgotten how it felt before the world fell at our feet

There’s such a difference between us
And a million miles

Hello from the other side
I must’ve called a thousand times
To tell you I’m sorry for everything that I’ve done
But when I call you never seem to be home

Hello from the outside
At least I can say that I’ve tried
To tell you I’m sorry for breaking your heart
But it don’t matter, it clearly doesn’t tear you apart
Anymore

Hello, how are you?
It’s so typical of me to talk about myself, I’m sorry
I hope that you’re well
Did you ever make it out of that town where nothing ever happened?

It’s no secret that the both of us
Are running out of time

[Chorus x2]

نکات مهم:

Vocabulary + Expressions         لغات و اصطلاحات

Go over (something)                             چیزی را) مرور و تصحیح کردن)

Ex. Would you mind going over my essay and checking for mistakes?

     ممکنه مقاله ام رو تصحییح و غلط گیری کنید؟

Time heals all wounds                         گذر زمان زخمها رو درمان می کنه

 Ex. Don’t worry, you’ll get over your ex-wife, time heals all wounds.

                                                                                    .ناراحت نباش، همسر قبلی ات را فراموش خواهی کرد – گذر زمان زخمها را درمان می کنه

Ain’t                                        ”am not”  معادل

 Ex. I ain’t going to go to his party, I’m too tired. 

                                                                                                                                      .قصد ندارم به مهمونی او برم، چون خیلی خسته ام

The world falls at one’s feet                                     (دنیا به کام کسی شدن  ( بی اندازه موفق شدن

Ex. The world fell at her feet after she acted in that movie. 

                                                                                                                                      .بعد از بازی در اون فیلم دنیا حسابی به کامش شد

At least                                            حداقل

Ex. We might not be rich, but at least we have our health. 

                                                                                                                                            .شاید پولدار نباشیم اما حداقل سلامت هستیم

Break (sb’s) heart                            دل کسی رو شکوندن

 Ex. She broke my heart when she left me and moved to New York.

                                                                                                                                            .او بعد از نقل مکان به نیویورک قلبم رو شکست

Tear (sb) apart                                کسی را داغون کردن

Ex. Losing my job tore me apart.

                                                                                                                                                                  .از دست دادن کارم داغونم کرد

Make it out                                           فرار کردن

Ex. They made it out of the building right before the explosion. 

                                                                                                                                           .اونها درست قبل از انفجار از ساختمان فرار کردن

Run out of time                                    دیر شدن

Ex. We need to hurry up and get to the store before the sale ends, we’re running out of time! 

                                                                                              .باید قبل از اتمام حراج برای رسیدن به اون مغازه عجله کنیم، داره دیرمون می شه

Pronunciation         تلفظ   

یکی از رازهای مهم در شیوه تلفظ بومی های انگلیسی زبان این است که این افراد در اغلب موارد کلمات را به صورت کوتاه شده و یا متصل با کلمات بعدی تلفظ می کنند. آنها همیشه تک تک کلمات را تلفظ نمی کنند. در مثالهای زیر شیوه کوتاه سازی و اتصال کلمات را به روشنی ملاحظه می کنید.

If after – Ih-faf-tur

Time’s supposed to – Time zuh-pos-tuh

Ain’t – Ainh

Can – Kin

Used to be – Use-tuh be

Forgotten – for-gaw-din

Between us – be-twee-nus

Called a thousand – call-duh thousand

That I’ve done – tha-dive dun

Matter – Ma-dur

Doesn’t – duzzin

Typical of me – typical-uh-me

That you’re – tha-chur

Did you ever – dih-ju ever

Out of that town – oudda-thah town

Grammar      دستور زبان   

Hello, it’s me 

در مکالمات تلفنی غیر رسمی از این عبارت استفاده می شود.

“Hi, it’s Reza.”.              .سلام، رضا هستم

It don’t matter

حتما می دانید که از نظر دستوری باید گفتIt doesn’t matter.   . اما باید توجه کنید که بومی های انگلیسی زبان هنگام صحبت چندان در قید  و بند دستور زبان نیستند و همیشه از شکل صحیح گرامر استفاده نمی کنند. بنابراین اگر هنگام صحبت کردن دچار اشتباه گرامری شدید به هیچ وجه نگران نباشید!

لطفا بدون نگاه کردن به متن آهنگ، در آزمون شرکت کنید. هدف از این آزمون اینه که ببینید چقدر یاد گرفتید!(: